I. Ogólne postanowienia
1. Regulamin reklamacyjny został opracowany wg postanowień ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „NOZ“) i ustawy nr 634/1992 Dz. U., o prawach konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów (zwanej dalej „Ustawa“) i dotyczy towarów konsumpcyjnych (zwanych dalej „Towar“), w przypadku których zostały w okresie gwarancyjnym zostały zastosowane prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności za wady (zwanej dalej „reklamacja“).
2. Regulamin reklamacyjny jest integralną częścią Ogólnych warunków handlowych. Zawarciem umowy kupna Kupujący deklaruje zgodę z Ogólnymi warunkami handlowymi i z niniejszym Regulaminem reklamacyjnym i potwierdza, iż z Regulaminem reklamacyjnym został dowodnie zapoznany.
3. Klientem sklepu internetowego www.drdlik.pl jest bądź Kupujący – konsument, wg brzmienia § 2, ust. 1, litery a) ustawy nr 634/1992 Dz. U. o prawach konsumentów (zwanych dalej “Kupujący - konsument“) albo Kupujący – przedsiębiorca, który przy zawieraniu umowy i przy wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności komercyjnej (zwany dalej „Kupujący - przedsiębiorca“). Kupujący – konsument i Kupujący – przedsiębiorca są następnie wspólnie zwanymi „Kupujący“.
4. Sprzedawca przy zawieraniu i przy wykonywaniu umowy kupna działa w ramach swojej działalności komercyjnej. Sprzedawca jest przedsiębiorcą, który bezpośrednio albo za pośrednictwem innych przedsiębiorców Kupującemu dostarcza wyroby albo usługi.

II. Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca Kupującemu odpowiada za to, że Towar przy odbiorze jest bez wad. Sprzedawca przede wszystkim odpowiada za to, że w czasie, kiedy Kupujący Towar odebrał:
- rzecz ma właściwości, które zostały stronami umówione, i jeśli brakuje umowa, takie właściwości, które Sprzedawca lub producent opisał, albo które Kupujący oczekuje ze względu na charakter towaru oraz właściwości przewiduje na podstawie reklamy realizowanej przez Sprzedawcy,
- rzecz jest przydatna do celu, który dla jej wykorzystywanie wymienia Sprzedawca, lub do którego rzecz tego typu zwykłe wykorzystuje się,
- rzecz odpowiada jakością lub wykonaniem umówionej próbce lub wzoru, jeśli jakość lub wykonanie odpowiada umówionej próbce lub wzoru,
- rzecz jest w odpowiedniej ilości, lub wadze i,
- rzecz odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.
2. Do Towaru został dołączony VAT kwit o sprzedaży i w przypadku niektórych wyrobów i karta gwarancyjna. Jeśli do Towaru nie jest dołączona karta gwarancyjna, do złożenia reklamacji służy VAT kwit o sprzedaży.

III. Prawa z tytułu rękojmi za wady Towaru
1. Jawne uszkodzenie Towaru lub jego opakowania przy doręczaniu należy natychmiast rozwiązywać z spedytorem i sprzeczności zapisać do protokołu odbioru (listu przewozowego). Kupujący nie jest zobowiązany taki Towar od spedytora odebrać i jest zobowiązany o ujawnionym uszkodzeniu bezzwłocznie informować Sprzedawcy. Kupujący, przy odbiorze dokładnie skontroluje całość Towaru oraz kompletność jego osprzętu.
2. Przy odbiorze osobistym przez Kupującego, za chwilę przejęcia Towaru uważa się chwila przeniesienia niebezpieczeństwa powstania szkody na Towarze ze Sprzedawcy na Kupującego. Jeśli Kupujący Towar nie skontroluje przy odbiorze, może zastosować roszczenia z tytułu wad ujawnionych przy tej kontroli tylko wtedy, kiedy udowodni, że te wady (np. brakujący osprzęt) Towar miał już w czasie przeniesienia niebezpieczeństwa powstania szkody na Towarze. Późniejsze reklamacje niekompletności Towaru lub zewnętrznego uszkodzenia Towaru Kupującego nie pozbawiają prawa do reklamacji rzeczy. Sprzedawca jednak ma możliwość udowodnić, że nie chodzi o sprzeczność z umową kupna.

 1. Reklamację Towaru może Kupujący - konsument zastosować osobno we wszystkich oddziałach Sprzedawcy lub reklamowany towar przesłać usługą transportową na adres: Martin Drdlík, Sobíňov 245, 58262.
  4. W przypadku, iż Kupujący – konsument skorzysta z prawa żądać usunięcie wad poprzez naprawę i w karcie gwarancyjnej jest dla tych przypadków napraw towaru wyznaczony przedsiębiorca, inny niż Sprzedawca, którego siedziba, czy miejsce działalności przedsiębiorczej jest w tym samym miejscu jak v przypadku Sprzedawcy lub w miejscu dla Kupującego bliższym, Kupujący może zastosować prawo naprawy gwarancyjnej u przedsiębiorcy wymienionemu w karcie gwarancyjnej i w ten sposób przyspieszyć załatwienie swojej reklamacji.
 2. Prawo do naprawy wyrobu jest możliwe zastosować też w odpowiednim autoryzowanym serwisie, Towar może Kupujący doręczyć osobiście albo usługą transportową. Lista autoryzowanych serwisów jest wymieniona w karcie gwarancyjnej, ewentualnie listę serwisów Kupującemu użyczy Sprzedający na podstawie żądania.
  6. W przypadku, iż Kupujący Towar będzie przesyłać Sprzedawcy albo ośrodku serwisowemu za pośrednictwem usługi transportowej, w własnym interesie powinien reklamowany Towar zapakować do odpowiedniego i wystarczająco chroniącego materiału opakowaniowego, który odpowiada warunkom transportu tak, aby podczas transportu nie doszło do uszkodzenia Towaru. W przypadku kruchliwego Towaru przesyłkę powinien oznakować w odpowiednie symbole. Przesyłka powinna zawierać reklamowany Towar (włącznie kompletnego osprzętu), zalecamy dołączyć opis kwitu o sprzedaży, szczegółowy opis reklamowanej wady i poprawne dane kontaktowe Kupującego. W przypadku, iż chodzi o odbiorniki (pralki, lodówki, zmywarki itp.), wygodniejszym jest umówić się z ośrodkiem serwisowym, aby technik serwisu odwiedził bezpośrednio Kupującego.
  7. Kupujący jest zobowiązany w rzetelny sposób udokumentować, iż Towar został zakupiony w sklepie internetowym lub w sklepie www.drdlik.pl. Optymalnym jest oryginał dowodu zakupu Towaru lub odpowiednio wypełniona karta gwarancyjna.
  8. Prawy wynikające z odpowiedzialności za wady Towaru nie odnoszą się przede wszystkim na przypadki, kiedy usterka lub uszkodzenie powstało na skutek:
  - uszkodzenia mechanicznego Towaru
  - poprzez dowodną ingerencję do przyrządu, z powodu klęski żywiołowej, uszkodzenia mechanicznego albo jeśli zostały usunięte lub uszkodzone plomby w przypadku, kiedy towar jest wyposażony w plomby,
  - przepięcia elektrycznego (widoczne spalone elementy – części lub połączenia drukowane) za wyjątkiem zwykłych odchyłek,
  - za pośrednictwem dowodnie nieprawidłowego wykorzystywania,
  - wykorzystywaniem w sprzeczności z instrukcją obsługi lub z zaleceniami podanymi na opakowaniu albo w katcie gwarancyjnej,
  - wykorzystywaniem w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi prawidłami wykorzystywania,
  - dowodnego wykorzystywania w warunkach, które nie odpowiadają swoją temperaturą, zapyleniem, wilgotnością, chemicznymi i mechanicznymi wpływami środowiska, które jest bezpośrednio przez producenta określone albo które jednoznacznie wynika z charakteru rzeczy,
  - przez dowodnie niefachową instalację i niefachową obsługę,
  - jeżeli przedstawiona karta gwarancyjna wykazuje widoczne znaki przeprowadzonych zmian danych lub jeśli na Towarze znajduje się inny numer produkcji od tego, który jest podany w karcie gwarancyjnej.
  9. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady nie dotyczy zużycia spowodowanego zwykłym wykorzystywaniem, w przypadku Towaru sprzedawanego po niższej cenie za wadę, z powodu której została obniżona cena umówiona, w przypadku używanych Towarów za wadę odpowiadającą mierze wykorzystywania lub zużycia, którą Towar miał już przy przejęciu przez Kupującego.
  10. Wada, który powstała na skutek niefachowego montażu lub poprzez niefachowe uruchomienie, jest uważana za wadę, jeśli ten montaż lub to uruchomienie zostały umówione w umowie kupna i zostały zrealizowane przez Sprzedawcy lub poprzez inną osobę, na odpowiedzialność Sprzedawcy.
  11. Jeśli zawartością opakowania czy przedmiotem kupna materiał użytkowy (np. baterie, akumulator, głowica drukująca, lampa projektora), ich żywotność zwykłe wynosi 6 miesięcy, jeśli nie jest wyraźnie wymienione inaczej. Prawo Kupującego do reklamowania Towaru w ustawowym okresie gwarancyjnym nie jest dotknięte. Kupujący jednak powinien uwzględnić rzeczywistość, iż gwarancja nie obejmuje zużycie Towaru lub jego części – elementów spowodowane na skutek zwykłego wykorzystywania i nie można ją więc zamieniać za żywotność.
  12. Na prezenty, które Sprzedawca darmowo udzieli Kupującemu w ramach umowy kupna innego opłacalnego Towaru, nie można zastosować gwarancję ani odpowiedzialność za wady ponad ramę ustawy. W przypadku rozwiązania umowy kupna jest Kupujący zobowiązany Towar, który otrzymał w prezencie, wrócić Kupującemu w pierwotnym - oryginalnym stanie.
  13. Na żądanie Kupującego jest Sprzedawca zobowiązany Kupującemu dostarczyć pisemne potwierdzenie o obowiązkach wynikających z nieodpowiedniego wykonywania, i to w zakresie przewidywanym w ustawie (karta gwarancyjna). Karta gwarancyjna powinna zawierać nazwę albo firmę handlową, REGON i siedzibę Sprzedawcy. Jeżeli charakter rzeczy do tego pozwala, zamiast karty gwarancyjnej wystarczy Kupującemu dostarczyć dowód zakupu Towaru, zawierający dane jak karta gwarancyjna. Jeśli okres gwarancyjny jest dłuższy niż okres gwarancyjny wynikający z ustawy, Sprzedawca określa warunki i zakres wydłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej.

  IV. Okres gwarancji
  1. Kupujący-konsument jest upoważniony do zastosowania prawa wynikającego z wady, który wystąpi u Towaru konsumpcyjnego w okresie dwunastu miesięcy od odbioru Towaru. Jeśli wada Towaru wystąpi podczas sześciu miesięcy od odbioru Towaru, znaczy to, iż Towar był wadliwy już przy odbiorze, jeżeli nie zostało udokumentowane inaczej. W przypadku kupna już używanego Towaru wynosi okres zastosowania praw z wadliwego wykonywania 24 miesięcy. W przypadku Kupującego–przedsiębiorcy okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy.
  2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna odbiorem Towaru przez Kupującego. Okres gwarancyjny wydłuży się o czas, przez który towar znajdował się w remoncie. W przypadku wymiany Towaru w ramach naprawy gwarancyjnej kontynuuje pierwotny okres gwarancyjny.
  3. Jeśli zakupiony Towar uruchamia inny przedsiębiorca niż Sprzedający, okres gwarancyjny rozpoczyna biegnąć aż z dniem uruchomienia Towaru, jeżeli Kupujący zamówił uruchomienie najpóźniej do trzech tygodni od odbioru rzeczy i odpowiednio i w terminie użyczył swoje współdziałanie w ramach świadczenia usługi. Data uruchomienia Towaru jest podana w dokumencie o uruchomieniu Towaru, który Kupujący otrzyma. Początek okresu gwarancyjnego więc posuwa się tylko w przypadku, iż spełnione są wszystkie wyżej wymienione warunki. Jeśli nie będzie spełniony choćby którykolwiek z warunków, okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg z dniem odbioru rzeczy.

  V. Prawa z tytułu wad Towaru
  1. Jeśli rzecz nie posiada właściwości podane w artykułu Odpowiedzialność Sprzedawcy, Kupujący-konsument może żądać nawet dostarczenie Towaru nowego bez wad, jeśli, ze względu na charakter wady to nie jest nieadekwatne. Jeśli wada dotyczy tylko części – elementu Towaru, Kupujący-konsument może żądać tylko wymianę tej części – tego elementu, i jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli to ale, ze względu na charakter wady, jest niewspółmierne, przede wszystkim jeśli jest możliwe wadę usunąć bez zbędnej zwłoki, chodzi o nieistotne naruszenie umowy, i w takim przypadku Kupującemu-konsumentowi przysługuje prawo wyłącznie do darmowego usunięcia wady za pośrednictwem naprawy rzeczy.
  2. Prawo dostarczenia nowego Towaru lub prawo do wymiany części – elementu przysługuje Kupującemu-konsumentowi i w przypadku usunięcia wady, jeśli rzecz nie może prawidłowo wykorzystywać z powodu powtarzalnego występowania wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupującemu-konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Za powtarzalne występowanie wady po naprawie uważa się ta sama wada, która została podczas okresu gwarancyjnego już przynajmniej dwukrotnie usuwana, i która znów wystąpi. Jeśli Towar w czasie przed zgłoszenie reklamacji był już remontowany przynajmniej trzy razy, z powodu różnego typu wady, która da się usunąć, należy temu rozumieć tak, że cierpi większe liczbą wad.
  3. Jeśli Kupujący–konsument od umowy nie odstąpi, ani nie korzysta z prawa na dostarczenie nowego Towaru bez wad, z prawa do wymiany jego części – elementów lub nie wykorzysta prawo do naprawy Towaru, może żądać odpowiednią obniżkę ceny. Kupującemu-konsumentowi przysługuje prawo do odpowiedniej obniżki ceny i w przypadku, iż Sprzedający nie może dostarczyć Towar nowy, bez wad, nie może wymienić jego części - elementy, jak i w przypadku, iż Sprzedawca nie umówi naprawę w odpowiednim czasie albo w przypadku, iż umówienia naprawy spowodowałoby duże kłopoty dla Kupującego-konsumenta.
  4. Prawo przysługujące z powodu nienależytego pełnienia przez Kupującego nie należy, jeśli Sprzedawca Kupującego jeszcze przed odbiorem Towaru uprzedził, że Towar posiada wadę, lub jeśli Kupujący wadę sam spowodował.
  5. Kupujący-konsument jest upoważniony do odstąpienia od umowy w wszystkich przypadkach wymienionych w NOZ (W nowym Kodeksie cywilnym) i w Ustawie. Odstąpienie od umowy wchodzi w życie w chwili, kiedy jest doręczone oświadczenie Kupującego-konsumenta o odstąpieniu od umowy, i jeśli spełnione są wszystkie ustawowe warunki wynikające z §2001 i innych zawartych w NOZ. W przypadku odstąpienia od umowy umowa anuluje sią od samego początku i strony umowne są zobowiązane wrócić wszystko, co wzajemnie sobie dostarczyły.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy jest Kupujący zobowiązany Sprzedającemu wrócić kompletny Towar, włącznie wszelkiego osprzętu.
  7. Jeśli usterkę ma towar, który został sprzedany jako towar używany albo został sprzedany po obniżonej cenie uwzględniającej jego niższą jakość w czasie sprzedaży, Kupującemu-konsumentowi przysługuje zamiast prawa do wymiany Towaru prawo do odpowiedniej obniżki ceny.

  VI. Załatwienie reklamacji

  1. Kupującemu–konsumentowi powinny być reklamacja włącznie usunięcia wad załatwiona bezzwłocznie, najpóźniej do 30 dni od dnia zastosowania reklamacji, jeśli Sprzedawca z Kupującym-konsumentem nie umówią się na dłuższym terminie. Termin do załatwienia reklamacji biegnie z następnym dniem po zastosowaniu reklamacji wg ust. § 605 NOZ. Po upływie tego terminu Kupującemu-konsumentowi przyznawa się te same prawa jak w przypadku naruszenia umowy. Termin 30 dni nie jest obligatornym wobec Kupującego- przedsiębiorcy.
  2. Kupujący-konsument może sam interesować się wynikiem reklamacji, i to na adresie oddziału, gdzie reklamacja została zastosowana, lub na jej klienckiej linii telefonicznej.
  3. Kupujący jest zobowiązany Sprzedawcy, ewentualnie autoryzowanemu serwisu, użyczyć wszelkie współdziałanie do ujawnienia istniejącej reklamowanej wady i do jej usunięcia (włącznie wypróbowania lub włącznie demontażu wyrobu). Kupujący przy zastosowaniu reklamacji jest zobowiązany Towar przekazać czysty wg przepisów higienicznych i w zgodzie z ogólnymi zasadami higienicznymi, włącznie wszystkich części – elementów i włącznie osprzętu.
  4. Kupujący jest zobowiązany Towar przekazać do postępowania reklamacyjnego kompletny. Następnie zalecamy dołączyć opis dowodu kupna, szczegółowy opis usterki oraz kompletne dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). W przypadku, iż Kupujący nie dostarczy Towar kompletny i jego kompletność jest niezbędna do ujawnienia istnienia reklamowanej wady i/lub do jej usunięcia, bieg terminu do załatwienia rozpoczyna biegnąć aż po dostarczeniu brakujących części.
  5.Sprzedający przy odbiorze Towaru do postępowania reklamacyjnego nie odpowiada za dane i za informacje Kupującego, które są zapisane na twardych dyskach, w pamięciach czy na innych nośnikach informacji, które są częścią Towaru odbieranego do reklamacji, ani za ewentualną utratę danych i informacji.
  6. Przy zastosowaniu reklamacji Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie – protokół reklamacyjny, który dla niego służy jak dowód przy rozprawianiu reklamacji. Kupujący jest zobowiązany, przy sporządzaniu protokołu reklamacyjnego, podać wszystkie wymagane dane, których kompletność i poprawność potwierdza podpisaniem protokołu reklamacyjnego. W protokole reklamacyjnym znajdują się informacje, kiedy była reklamacja zastosowana, co jest jego treścią, jaki sposób załatwienia reklamacji jest przez Kupującego-konsumenta wymagany. Jeśli Kupujący- konsument wyrób do reklamacji przesłał poprzez usługodawcy transportowego, otrzyma e-mailem protokół reklamacyjny.
  7. Przy jakichkolwiek odwiedzinach technika serwisu u Kupującego (np. w przypadku naprawy dużych odbiorników wyposażenie kuchni) należy, aby został sporządzony protokół o ujawnionych usterkach i o formie ich usunięcia. Bez takiego protokołu odwidziana technika serwisu nie bierze się pod uwagę.
  8. Kupującemu-konsumentowi przysługuje prawo do zapłaty celowo rozporządzonych wydatków na załatwienie reklamacji, przy czym są to wydatki pojmowane jak można najmniejsze. Chodzi przede wszystkim o opłatę pocztową za przesłanie reklamowanego Towaru. Kupujący-konsument o opłaceniu tych kosztów powinien pożądać, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak do jednego miesiąca od końca terminu do zastosowania praw wynikających z wadliwego wykonywania.

  VII. Odrzucenie reklamacji z tytułu rękojmi

  1. Sprzedawca jest upoważniony do odrzucenia przejęcia Towaru do reklamacji, jeśli Towar jest zanieczyszczony lub zanieczyszczone są jego części.
  2. Sprzedawca jest upoważniony do odrzucenia reklamacji Towaru też w przypadku, że Towar nie jest przekazywany wg przepisów w kwestii higieny oraz ogólnych zasad higieny.
  3. Z powodu bezpieczeństwa przy transporcie Towaru i przy następnej manipulacji jest Sprzedawca upoważniony do odrzucenia reklamacji Towaru też w przypadku, że z niego nie jest usunięty olej silnikowy i etylina.

  VIII. Odebranie Towaru z naprawy gwarancyjnej

  1. Po załatwieniu reklamacji Sprzedawca informuje Kupującego, bądź za pośrednictwem SMS, e-mailem lub telefonicznie. Jeśli towar został przesłany firmą spedytorską, załatwienie będzie przesłane na adres Kupującego.
  2. Sprzedający przekaże, ewentualnie prześle Kupującemu pisemne potwierdzenie, w którym podana jest data i sposób załatwienia reklamacji, potwierdzenie o przeprowadzeniu naprawy i o czasie trwania reklamacji, ewentualnie uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
  3. W przypadku nie odebrania reklamowanego Towaru z naprawy gwarancyjnej do 2 miesięcy od upływu czasu, kiedy naprawa gwarancyjna została załatwiona, Kupujący jest zobowiązany Sprzedawcy zapłacić opłatę za magazynowanie, i to w wysokości 50 CZK za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze Towaru.
  4. Przy wydaniu Towaru, po załatwieniu reklamacji, jest Kupujący zobowiązany przedstawić dowód, który otrzymał przy odbiorze o Towaru do reklamacji, ewentualnie powinien udowodnić swoją tożsamość.

  Niniejszy Regulamin reklamacyjny wchodzi w życie i jest czynny z dniem 22 kwietnia 2015 roku i zastępuje wszystkie poprzednie brzmienia. Zmiany Regulaminu reklamacyjnego są zastrzeżone.

Sdílejte a získejte odměnu

Nakoupili jste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začněte nás sledovat na instagramu a pochlubte se vaší realizací s hashtagem #instagramdrdlik. Získáte od nás odměnu!