Regulamin - najważniejsze:

  • Warunki handlowe zawierane są między Państwem a Firmą Rodzinną Drdlík z siedzibą Hamry 72, 539 01 Hlinsko w Czechach. .
  • Możesz zarejestrować się lub kupić bez rejestracji, w żadnym przypadku nie udostępniamy tych danych podmiotom trzecim.
  • Mamy i przestrzegamy Polityki Prywatności .
  • Jeśli dokonasz zakupu, zawrzesz z nami umowę kupna zgodnie z poniższymi warunkami.
  • Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź opcje wysyłki i płatności oraz ceny .
  • Jeżeli opakowanie przy odbiorze nosi ślady uszkodzenia (np. rozerwane, odklejone itp.) nie należy przyjmować towaru lub przyjąć z zastrzeżeniem.
  • Jeśli chcesz odstąpić od umowy w ciągu czternastu (14) dni, oto postanowienie w regulaminie , lub skorzystaj z tego formularza .
  • Jeśli chcesz zareklamować towar zapoznaj się z procedurą reklamacji lub bezpośrednio skorzystaj z protokołu reklamacyjnego .
  • Coś jest dla Ciebie nie jasne lub masz pytania? Zadzwoń + 420 732 583 503 lub napisz na info@drdlik.cz
  • Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

Pełna treść regulaminu Firmy Rodzinnej DRDLIK:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Martin Drdlík, www.drdlik.pl z siedzibą Hamry 72, Hlinsko w Czechach 539 01, REGON (IČ) 752 669 62. Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Urząd Miasta w Hlinsku w Czechach zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej, w związku ze sklepem internetowym działającym pod adresem www.drdlik.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.      Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „Warunkami Sprzedaży“) spółki handlowej Martin Drdlík, DRDLIK.pl z siedzibą Hamry 72, Hlinsko w Czechach 539 01, REGON (IČ) 752 669 62, która jest wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Urząd Miasta w Hlinsku w Czechach zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej (zwanej dalej „Sprzedającym“), określają zgodnie z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U. - Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Kodeksem Cywilnym“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie Umowy Sprzedaży (zwanej dalej „Umową Sprzedaży“) zawartej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sprzedający prowadzi sklep internetowy w witrynie internetowej umieszczonej na stronie internetowej www.drdlik.pl (zwanej dalej „Witryną Internetową“), wykorzystując w tym celu interfejs Witryny Internetowej (zwany dalej „Interfejs Witryny Sklepu“).

1.2.      Warunki Sprzedaży nie obejmują przypadków, kiedy to osoba zamierzająca nabyć towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która dokonuje zamówienia towaru w ramach własnej działalności gospodarczej lub w ramach obowiązków związanych z wykonywanym przez nią zawodu.

1.3.      Postanowienia odbiegające w swojej treści od Warunków Sprzedaży można ustalić w Umowie Sprzedaży. Postanowienia odbiegające od postanowień niniejszej Umowy Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Sprzedaży.

1.4.      Postanowienia Warunków Sprzedaży stanowią integralną część Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży oraz Warunki Sprzedaży zostały sporządzone w języku czeskim. Umowa Sprzedaży może zostać zawarta w języku czeskim.

1.5.      Sprzedający może dokonywać zmian lub uzupełnień treści Warunków Sprzedaży. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków Sprzedaży.

 

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1.      Po zarejestrowaniu się Kupującego w Witrynie Internetowej, Kupujący uzyskuje dostęp do własnego interfejsu użytkownika. Z własnego interfejsu użytkownika Kupujący może składać zamówienia towaru (zwanego dalej „Kontem Użytkownika“). Kupujący może składać zamówienia towaru także bez konieczności rejestracji, bezpośrednio z Interfejsu Witryny Sklepu.

2.2.      Podczas rejestracji w Witrynie Internetowej i składania zamówień towaru użytkownik zobowiązuje się podawać wszystkie dane w sposób prawidłowy i prawdziwy. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany Kupujący zobowiązuje się do aktualizacji danych podanych w Witrynie Internetowej. Dane podane przez Kupującego w Koncie Użytkownika oraz podczas składania zamówień towaru Sprzedający uznaje za prawidłowe.

2.3.      Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

2.4.      Kupującemu nie przysługuje prawo udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.

2.5.      Sprzedającemu przysługuje prawo do usunięcia Konta Użytkownika, szczególnie wtedy, jeśli Kupujący nie korzysta z własnego Konta Użytkownika przez co najmniej 1 rok, lub jeśli Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży (w tym Warunki Sprzedaży).

2.6.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że Konto Użytkownika nie musi być dostępne w każdej chwili, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, lub też w związku z koniecznością przeprowadzania konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Wszystkie prezentacje towaru zamieszczone w Interfejsie Witryny Sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Sprzedaży tego towaru. Nie stosuje się postanowień art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

3.2.      Interfejs Witryny Sklepu zawiera informacje odnośnie towaru, w tym ceny poszczególnych pozycji towaru oraz kosztów związanych z dokonaniem zwrotu towaru, jeżeli taki towar ze względu na jego charakter nie można zwrócić zwykłą drogą pocztową. Podane ceny towaru obejmują podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty. Ceny towaru obowiązują przez okres, w którym są wyświetlane w Interfejsie Witryny Sklepu. Niniejsze postanowienie nie narusza możliwości Sprzedającego do zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków.

3.3.      Interfejs Witryny Sklepu zawiera również informacje odnośnie kosztów związanych z pakowaniem i dostarczaniem towaru. Informacje dot. kosztów pakowaniem i wysyłki towaru dotyczą wyłącznie przypadków, kiedy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

3.4.      W celu złożenia zamówienia towaru Kupujący wypełnić formularz zamówienia, który znajduje się Interfejsie Witryny Sklepu. Formularz zamówienia w szczególności zawiera informacje dotyczące:

3.4.1.    zamawianego towaru (Kupujący „włoży“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka w Interfejsie Witryny Sklepu),

3.4.2.    sposobu płatności ceny za towar, danych potrzebnych do realizacji wybranego sposobu dostawy zamawianego towaru oraz

3.4.3.    kosztów związanych z dostawą towaru (zwanych dalej „Zamówieniem“).

Jeżeli zostanie podana cena zawierająca oczywistą omyłkę pisarską lub błąd numeryczny, cena ta nie jest wiążąca, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta.

3.5.      Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji danych, które Kupujący podał podczas składania Zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem możliwości stwierdzania i dokonywania korekty błędów powstałych podczas wprowadzania danych do Zamówienia przez Kupującego. Kupujący wyśle Zamówienie do Sprzedającego przez kliknięcie przycisku „Kup“. Sprzedający uznaje dane zawarte w złożonym Zamówieniu za prawidłowe. Sprzedający natychmiast po otrzymaniu Zamówienia wysyła do Kupującego potwierdzenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w Koncie Użytkownika lub w Zamówieniu (zwanym dalej „Adres Elektroniczny Kupującego“).

3.6.      Sprzedającemu zawsze przysługuje prawo, w zależności od charakteru Zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny, zakładanych kosztów transportu), poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie przez niego złożonego Zamówienia (drogą pisemną lub telefoniczną).

3.7.      Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje z chwilą doręczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które Sprzedający wysyła Kupującemu drogą elektroniczną, na Adres Elektroniczny Kupującego.

3.8.      Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków zdalnej komunikacji podczas zawierania Umowy Sprzedażu. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków zdalnej komunikacji podczas zawierania Umowy Sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) Kupujący pokrywa we własnym zakresie, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.      Kupujący może dokonać zapłaty ceny Zamówienia oraz ewentualnych kosztów związanych z dostarczeniem towaru zgodnie z Umową Sprzedaży, korzystając z niżej wymienionych sposobów:

A, gotówką w zakładzie Sprzedającego, który mieści się pod adresem: Martin Drdlík, Sobíňov 245, + 48 58262.

B, gotówką za pobraniem w miejscu określonym w Zamówieniu przez Kupującego.

C, bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w walucie CZK (Kč) nr rachunku bankowego: 43-4879300247/0100, IBAN: CZ6801000000434879300247, prowadzony prez bank: Komerční banka, w walucie SK (Euro), numer rachunku bankowego: 2701374848/2010, bank: Fio banka (Słowacja), IBAN: SK4783300000002701374848, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (zwany dalej „Rachunkiem Bankowym Sprzedającego“); - bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego; - bezgotówkowo za pośrednictwem karty płatniczej; - płatność za pośrednictwem kredytu udzielonego przez osobę trzecią.

4.2.      Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany do pokrycia Sprzedającemu również kosztów związanych z pakowaniem i dostarczaniem towaru w uzgodnionej wysokości. O ile nie ustalono inaczej, cena zakupu obejmuje także koszty związane z dostarczeniem towaru.

4.3.      Sprzedający nie wymaga od Kupującego wpłaty zaliczki lub dokonania płatności o podobnym charakterze. Niniejsze postanowienie pozostaje jednak bez uszczerbku dla postanowienia art. 4.6 Warunków Sprzedaży odnośnie obowiązku Kupującego z góry zapłacić cenę zakupu.

4.4.      W przypadku wyboru płatności gotówką lub płatności za pobraniem, płatność odbywa się w chwili odbioru towaru przez Kupującego. W przypadku płatności bezgotówkowej termin zapłaty wynosi 10 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.5.      W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu wraz podaniem numeru identyfikacjnego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego uważa się za wykonany z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

4.6.      Sprzedającemu przysługuje prawo wymagać, zwałaszcza jeśli nie nastąpiło dodatkowe potwierdzenie Zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), zapłaty całej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do Kupującego. Nie stosuje się postanowienia art. 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

4.7.      W przypadku rabatów cenowych na towar udzielonych przez Sprzedającego Kupującemu nie można ich wzajmenie kombinować.

4.8.      Jeżeli w obrocie gospodarczym jest przyjęte, lub jeśli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu w oparciu o zawartą Umowę Sprzedaży dokument podatkowy - fakturę VAT. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - fakturę VAT, Sprzedający wystawi Kupującemu po dokonaniu przez niego zapłaty towaru i wyśle go w formie elektronicznej na Adres Elektroniczny Kupującego.

4.9.      Zgodnie z ustawą o rejestracji obrotu Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu dowodu zakupu. Równocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania obrotu u organu podatkowego; w przypadku wystąpienia awarii technicznej najpóźniej w terminie do 48 godzin.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1.      Kupujący przyjmuje do świadomości, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od Umowy Sprzedaży na dostawę towaru, jeżeli zgodnie z życzeniem Kupującego poddano towar modyfikacji, od Umowy Sprzedaży na dostawę szybko psującego się towaru, jak również i towaru, który został po dostarczeniu w nieodwracalny sposób wymieszany z innym towarem, od Umowy Sprzedaży na dostawę towaru dostarczonego w zamkniętym opakowaniu, który został wyjęty z opakowania przez użytkownika i ze względów higienicznych nie można go oddać z powrotem oraz od Umowy Sprzedaży na dostawę nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli zostało przez użytkownika naruszone jego oryginalne opakowanie.

5.2.      Jeżeli nie ma zastosowania przypadek opisany w pkt. 5.1 Warunków Sprzedaży lub jakikolwiek inny przypadek, gdy nie można odstąpić od umowy, to zgodnie z postanowieniami art. 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie do czternastu (14) dni od chwili odebrania towaru, przy czym w przypadku, jeżeli przedmiotem Umowy Sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lud dostawa kilku części, termin ten zaczyna biec w dniu, w którym dokonano odbioru ostatniej dostawy towaru. Informację o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy wysłać do Sprzedającego w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu. Do realizacji odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący może skorzystać z wzorowego formularza udostępnionego przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do Warunków Sprzedaży. Oznajmienie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może Kupujący wysłać m.in. pod adres zakładu Sprzedającego lub na Adres Elektroniczny Sprzedającego info@drdlik.pl.

5.3.      Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami art. 5.2 Warunków Sprzedaży skutkuje unieważnieniem Umowy Sprzedaży od samego początku. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru do Sprzedającego w terminie czternastu (14) dni od doręczenia Sprzedającemu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Jeżeli od Umowy Sprzedaży odstąpi Kupujący, to koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący, także i wtedy, gdy ze względu na charakter towaru nie można dokonać jego zwrotu zwykłą drogą pocztową.

5.4.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami art. 5.2 Warunków Sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego i to w ten sam sposób, w jaki je otrzymał od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia udzielonego przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem że forma zwrotu zostanie zaakceptowana przez Kupującego i nie wygeneruje dodatkowych kosztów po stronie Kupującego. Jeżeli od Umowy Sprzedaży odstąpi Kupujący, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych przed tym, niż Kupujący dokona zwrotu towaru lub udowodni, iż towar został wysłany do Sprzedającego.

5.5.      Roszczenie odszkodowania z tytułu szkody w towarze Sprzedający może zaliczyć na poczet roszczenia zwrotu ceny zakupu uiszczonej przez Kupującego.

5.6.      W przypadkach, w których zgodnie z postanowieniami art. 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający jest również uprawniony w każdej chwili do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i to aż do czasu dokonania odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez Kupującego bez zbędnej zwłoki w postaci bezgotówkowej na rachunek określony przez Kupującego.

5.7.      Jeżeli wraz z towarem Kupującemu został przekazany prezent, to umowa darowizny zawarta między Sprzedającym a Kupującym zawiera klauzulę rozwiązującą, która stanowi, że w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupującego, umowa darowizny odnośnie takiego prezentu traci moc a Kupujący jest zobowiązany wraz z towarem dokonać zwrotu przekazanego prezentu.

 

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1.      Jeżeli sposób transportu uzgodniono na podstawie specjalnego żądania Kupującego, to ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją tego rodzaju transportu ponosi Kupujący.

6.2.      Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce określone w Zamówieniu przez Kupującego, to Kupujący jest zobowiązany odebrać towar przy jego dostarczeniu.

6.3.      Jeżeli z przyczyn po stronie Kupującego wystąpi konieczność ponownego lub w odmienny sposób zrealizowanego doręczenia towaru niż określono to w Zamówieniu, Kupujący będzie ponosił koszty związane z ponownym lub odmiennym sposobem realizacji doręczenia.

6.4.     Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszenia opakowań i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek do bezzwłocznego poinformowania o nich Przewoźnika. Jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie opakowania mogące sugerować niezgodne z prawem otwarcie przesyłki, to Kupujący jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki od Przewoźnika.

6.5.      Inne prawa i obowiązki stron umowy na czas transportu mogą być uregulowane przez odrębny regulamin dostaw Sprzedwacy, o ile taki zostały przez Sprzedającego sporządzony.

 

7. PRAWA Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

7.1.      Prawa i obowiązki stron umowy z tytułu nienależytego wykonania umowy są regulowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 1914 do 1925, art. 2099 do 2117 i art. 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami).

7.2.      Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, że towar w chwili odbioru jest wolny od wad. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, że towar w chwili odbioru:

7.2.1.    ma właściwości, które strony uzgodniły, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, ma takie właściwości, które zostały opisane przez Sprzedającego lub Producenta, lub których Kupujący spodziewał się w odniesieniu do charakteru towaru i prowadzonych przez nich działań reklamowych,

7.2.2.    jest zgodny z celem przeznaczenia określonym przez Sprzedającego lub którego zazwyczaj spodziewa się w związku z jego nabyciem,

7.2.3.    ma jakość lub jest wykonany zgodnie z próbką lub wzorem uzgodnionym w umowie, o ile jakość lub wykonanie zgodnie z próbką lub wzorem zostały określone w umowie,

7.2.4.    jest dostarczony w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i

7.2.5.    towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3.      Postanowienia wyszczególnione w art. 7.2 nie mają zastowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie ze względu na wadę towaru, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru wynikającego z jego zwykłego użytkowania, do wady zużytego towaru odpowiadającej stopniu użytkowania lub zużycia, którą towar wykazywał przy odbiorze przez Kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4.      Jeśli wada ujawni się w terminie 6 miesięcy od dokonania odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w chwili jego odbioru. Kupującemu przysługuje uprawnienie dochodzenia prawa z tytułu rękojmi za wady towaru konsumpcyjnego w okresie dwudziestu czterech miesięcy od chwili jego odbioru.

7.5.      Kupujący będzie dochodzić prawa z tytułu rękojmi za wady w zakładzie Sprzedającego, w którym można dokonać przyjęcia złożonej reklamacji z uwzględnieniem asortymentu w nim sprzedawanego towaru, ewentualnie także w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego.

7.6.      Inne prawa i obowiązki stron umowy w związku z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady mogą zostać uregulowane regulaminem reklamacji Sprzedającego.

 

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1.      Kupujący nabywa własność towaru po zapłacie całości ceny towaru.

8.2.      Sprzedający nie pozostaje z Kupującym w stosunku określonym przez jakiekolwiek kodeksy zachowania zgodnie z postanowieniami art. 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3.      Skargi konsumentów są rozpatrywane przez Sprzedającego na Adresie Elektronicznym info@drdlik.pl. Informację o rozpatrzeniu skargi złożonej przez Kupującego wyśle Sprzedający na Adres Elektroniczny Kupującego.

8.4.      Organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikłych na tle Umowy Sprzedaży jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, REGON (IČ): 000 20 869, adres elektroniczny: https://adr.coi.cz/cs. Do internetowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym można wykorzystać platformę znajdującą się na adresie http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.      Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres elektroniczny: http://www.evropskyspotrebitel.cz to punkt kontaktowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

8.6.      Sprzedający posiada uprawnienia do sprzedaży towaru w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarcezj. Za kontrolę działalności gospodarczej jest odpowiedzialny w ramach swych kompetencji właściwy Urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie nadzór nad przestrzeganiem prawa zgodnie z postanowieniami ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami.

8.7.      Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko związane ze zmianą okoliczności w myśl art. 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.      Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego. Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz na https://www.drdlik.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.      Jeśli stosunek oparty na Umowie Sprzedaży obejmuje międzynarodowy (zagraniczny) element, strony umowy ustaliły, że stosunek ten podlega czeskiemu prawu.

10.2.      Na skutek wyboru prawa zgodnie z niniejszym artykułem Warunków Sprzedaży konsument nie jest pozbawiony ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, i które na mocy prawa, jakie zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) byłoby właściwe w braku wyboru.

10.3.      Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Sprzedaży jest bezskuteczne lub nieważne, lub jeżeli za takie zostanie uznane, postanowienie to zostanie zastąpione postanowieniem, którego sens będzie jak najbardziej zbliżony do bezskutecznego postanowienia. Bezskuteczne lub nieważność jednego ustanowienia pozostaje bez uszczerbku dla innych postanowień pozostających w mocy.

10.4.     Umowa Sprzedaży, w tym Warunki Sprzedaży, jest przechowywana przez Sprzedającego w archiwum w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.

10.5.      Załącznik do niniejszych Warunków Sprzedaży stanowi wzór formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10.6.     Dane kontaktowe Sprzedającego: adres doręczeń Martin Drdlík, Sobíňov 245, 58262, Ždírec nad Doubravou obec Sobíňov, adres elektroniczny info@drdlik.pl, telefon +420 608 87 28 27.

 

Hlinsko, w dniu 18.05.2018r. Martin Drdlík, www.drdlik.pl

 

Informacja dot. EET Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zmianę warunków płatności, która weszła w życie w dniu 01.03.2017r. Zgodnie z ustawą o elektronicznej ewidencji przychodów (EET) Sprzedający jest zobowiązany wystawić Kupującemu rachunek. Równocześnie jest zobowiązany przesłać w postaci elektronicznej wiadomość o zawartej transakcji do Urzędu Skarbowego; w przypadku przerwania połączenia z Internetem, najpóźniej do 48 godzin od chwili jego przywrócenia.

 

Sdílejte a získejte odměnu

Nakoupili jste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začněte nás sledovat na instagramu a pochlubte se vaší realizací s hashtagem #instagramdrdlik. Získáte od nás odměnu!